Títol de la recerca i identificador legal

PLA DE FORMACIÓ INTEGRAL PER AL FOMENT D’ACTITUDS, PRÀCTIQUES I CULTURA DEMOCRÀTIQUES I PARTICIPATIVES EN ELS ESTUDIANTS DE GRAU EN MESTRE (DOBLE TITULACIÓ: INFANTIL I PRIMÀRIA. ARMIF 2014, 00022

Objectius

  • Identificar els països europeus on els alumnes de primària assoleixen resultats excel·lents en l’adquisició de competències relacionades amb la democràcia, la participació i el civisme (competències socials i ciutadanes) a fi de poder analitzar la proposta formativa adreçada als mestres en els camps esmentats.
  • Establir orientacions curriculars transversals i permanents al llarg de tota la formació inicial del professorat basades, fonamentalment, en les evidències que es derivin de l’objectiu 1; en una concepció actual, crítica i oberta de la democràcia i la participació, així com de les competències socials i ciutadanes establertes pel Departament d’Ensenyament .
  • Seleccionar quinze de centres d’educació infantil i primària de les demarcacions de Girona i Barcelona caracteritzats per tenir pràctiques democràtiques i participatives destacades, sostenibles i transformadores, a fi de vincular-hi pràcticums basats, entre altres mètodes, en el treball reflexiu de l’alumne
  • Crear estructures ad hoc dins del Grau en Mestre que permetin als futurs professionals experimentar l’exercici de la democràcia i la participació durant el seu procés formatiu.

 

Membres participants en la recerca

Investigador principal (UdG): Jordi Feu.

Professorat Universitat de Girona (UdG): Francisco Abril, Xavier Besalú, Xavier Casademont,  Oscar Prieto, Carla Carreras.

Universitat de Vic: Núria Simó (coordinadora), i Jordi Collet.

Universitat Ramon Llull, Blanquerna: Pietat Marquilles.

Col·laboradors i personal contractat: Laura Làzaro i Eduard Mondejar.

 

Finançament

Generalitat de Catalunya, Departament d’Economia i Coneixement. 15.981 €

 

Període execució

1-09-2016 // 31-11-2016